Vinfinity™
Vingruppen sustainable action fund

 

Vinfinity™ är en del av Vingruppen I Nordens långsiktiga hållbarhetsstrategi Från druva till glas.
Fonden kommer årligen att investera i flera hållbarhetsprojekt som bidrar till att uppnå de globala målen och Vingruppen i Nordens hållbarhetsmål: Hållbar odling, Hållbar konsumtion och Hållbart klimat.
Investeringarna kommer att omfatta projekt för hållbar infrastruktur och odlingsprojekt som bidrar till en cirkulär, resurseffektiv och en fossilfri värdekedja.

Vår investering

Vingruppen i Norden har satt ett eget pris på CO2e för att fånga upp och hantera utsläppen.
Kostnaden för utsläpp är numera en del i Vingruppen i Norden totala kostnadskalkyler. Detta är grunden för fonden.
Varje år sätts pengar in i fonden och flertalet projekt kommer att identifieras och investera i.
Det här är vårt sätt att accelerera förändring – genom att omvandla vår påverkan till monetära villkor och investera den i långvariga hållbara lösningar.

När fonden är tom har vi lyckats.

Prioritet kommer att ges till projekt som

• Bidrar till de globala målen och Vingruppen i Nordens hållbarhetsmål.
• Leverera en långsiktig avkastning för alla intressenter som är involverade i projektet.

... och som fokuserar på

• Vinproducent- och leverantörsledda initiativ för implementering av hållbar teknik och kunskap.
• Förbättrade arbetsvillkor och positiv samhällsutveckling.
• Resurseffektivitet och användning av förnybara material i produktionen.
• Biodiversitetsprojekt inom ett landskap / vinodlingsområde.
• Säkerställt skydd av vattenresurser i lokalsamhället.
• Utfasning och minskning av giftiga kemikalier i odling och produktion.
• Alla andra projekt som hjälper våra leverantörer och producenter att uppnå de globala målen och Vingruppens hållbarhetsmål.

 

8,000 years should be just the beginning...

It is time to act.
We want be trailblazers for sustainability in the wine industry.
We believe partnership is the best leadership.
So, we created a sustainable action fund – Vinfinity.

What is Vinfinity™?
Vinfinity is a fund founded 2021 by Vingruppen i Norden.
Vinfinity exist to support wine partners and clients in creating a sustainable value chain for wine.
Vinfinity is part of Vingruppen I Norden´ s long-term sustainability strategy From Grape to Glass.

The fund will annually invest in several sustainability projects that accelerate the speed to reach Vingruppen i Norden´s sustainability goals: Sustainable production and farming, Sustainable consumption and becoming a climate positive business by latest 2030.

Our investment
Vingruppen i Norden has put a price on CO2e to capture and manage the external costs of greenhouse gas emissions (GHG).
Vingruppen i Norden´s carbon pricing in part of the company´s overall cost calculation. This is the basis of the fund.
Each year money will be set of into the fund and new projects will be identified to invest in.
This is our way to accelerate change, by converting our impact into monetary terms and invest it in long-lasting sustainable solutions.
When the fund is empty – we have succeeded.

Priority will be given to projects that:
• Contribute to Vingruppen´s Sustainability Goals and the UN Sustainable Developments Goals.
• Deliver a positive return on investments for all stakeholders involved in the project.
• Relevant and interesting to our clients and provide tangible stories.

 

...and focus on

• Wine producer/ supplier led implementations and/or experiments for new equipment's and knowledge.
• Improved working conditions and community contribution activities.
• Resource efficiency and use of renewable materials in production to minimize climate emissions.
• Biodiversity projects within a landscape / wine growing area.
• Ensuring protection of water resources in the local community.
• Phasing out and reducing toxic chemicals in farming practices.
• Any other projects that help our suppliers and producers to meet the goals of the Agenda 2030 and Vingruppen' s long-term sustainability goals.